Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 09:30 14:00 18:00 Đặt vé

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 Đặt vé

MỒI CÁ MẬP

01 h 25 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
20/05/2022

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 14:00 16:00 18:00 Đặt vé

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 Đặt vé

RỪNG SĂN NGƯỜI

01 h 31 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
12/05/2022

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 08:00 12:20 16:40 Đặt vé

NGƯỜI KHỞI LỬA

01 h 35 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
12/05/2022

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 08:00 13:00 21:10 Đặt vé