DORAEMON: NOBITA VÀ CUỘC CHIẾN VŨ TRỤ TÍ HON 2021

01 h 49 phút

Lồng tiếng
21/05/2022
Trailer Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 09:30
 • 14:00
 • 18:00
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 09:30
 • 14:00
 • 18:00

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 09:30
 • 15:30
 • 18:00
 • 19:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 09:30
 • 15:30
 • 18:00
 • 19:00

DAENG – HẬU DUỆ “TÌNH NGƯỜI DUYÊN MA”

Tiếng Thái - Phụ đề tiếng Việt
20/05/2022
Trailer Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 09:30
 • 11:30
 • 13:30
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:30
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 11:30
 • 13:30
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:30
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 11:30
 • 13:30
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:30

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 09:30
 • 11:30
 • 13:30
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 11:30
 • 14:00
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 11:30
 • 14:00
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:30

MỒI CÁ MẬP

01 h 25 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
20/05/2022
Trailer Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 11:00
 • 16:00
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 11:00
 • 16:00

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 09:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 09:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 09:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 09:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 09:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 20:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 09:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 20:00

RỪNG SĂN NGƯỜI

01 h 31 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
12/05/2022
Trailer Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:00
 • 12:20
 • 16:40
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:00
 • 12:20
 • 16:40
 • 21:20
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:00
 • 12:20
 • 16:40
 • 21:20
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:00
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:00
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:00

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:00
 • 13:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:00
 • 13:00
 • 21:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:00
 • 13:00
 • 21:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:00

NGƯỜI KHỞI LỬA

01 h 35 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
12/05/2022
Trailer Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:00
 • 13:00
 • 21:10
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:00
 • 13:00
 • 19:20
 • 21:10
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:00
 • 13:00
 • 19:20
 • 21:10
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 12:00
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 12:00
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 12:00

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:10
 • 12:20
 • 16:40
 • 21:20
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:10
 • 12:20
 • 16:40
 • 21:20
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:10
 • 12:20
 • 16:40
 • 21:20
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 12:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 12:00
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 12:00