EVANGELION:3.0+1.01 Ba Lần Ngày Xưa

02 h 35 phút

Tiếng Nhật - Phụ đề Tiếng Việt, tiếng Anh
30/09/2022
Trailer Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 15:25
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 15:25
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 15:25

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 14:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 14:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 14:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 16:30

MƯỜI: LỜI NGUYỀN TRỞ LẠI

01 h 35 phút

Tiếng Việt - Phụ đề Tiếng Anh
30/09/2022
Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:25
 • 10:25
 • 18:15
 • 22:15
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:25
 • 10:25
 • 14:30
 • 18:30
 • 20:30
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:25
 • 10:25
 • 14:30
 • 18:30
 • 20:30
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:25
 • 10:25
 • 14:30
 • 18:30
 • 20:30

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:30
 • 10:15
 • 14:15
 • 18:15
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:30
 • 10:30
 • 12:30
 • 17:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:30
 • 10:30
 • 12:30
 • 17:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:30
 • 10:30
 • 12:30
 • 17:30

BỖNG DƯNG TRÚNG SỐ

01 h 53 phút

Tiếng Hàn - Phụ đề tiếng Việt
23/09/2022
Trailer Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 09:15
 • 11:15
 • 13:15
 • 15:15
 • 17:15
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:15
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 09:15
 • 11:15
 • 13:15
 • 15:15
 • 16:30
 • 17:15
 • 18:15
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:15
 • 22:15
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:30
 • 09:15
 • 10:30
 • 11:15
 • 12:30
 • 13:15
 • 15:15
 • 16:30
 • 17:15
 • 18:15
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:15
 • 22:15
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 08:30
 • 09:15
 • 10:30
 • 11:15
 • 12:30
 • 13:15
 • 15:15
 • 16:30
 • 17:15
 • 18:15
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:15
 • 22:15

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:15
 • 09:15
 • 11:15
 • 12:15
 • 13:15
 • 15:15
 • 16:15
 • 17:15
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:15
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:15
 • 09:15
 • 10:15
 • 11:15
 • 12:15
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:15
 • 16:15
 • 17:15
 • 18:15
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:15
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:15
 • 09:15
 • 10:15
 • 11:15
 • 12:15
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:15
 • 16:15
 • 17:15
 • 18:15
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:15
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 08:15
 • 09:15
 • 10:15
 • 11:15
 • 12:15
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:15
 • 16:15
 • 17:15
 • 18:15
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:15

CỰ ĐÀ TRIỆU BAHT

01 h 48 phút

Tiếng Thái - Phụ đề tiếng Việt
23/09/2022
Trailer Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 15:30
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 09:15
 • 11:15
 • 15:30
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 15:30
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 15:30

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 09:10
 • 13:15
 • 15:30
 • 17:15
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 09:15
 • 11:15
 • 15:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 15:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 15:30

AVATAR 1 (CHIẾU LẠI)

02 h 45 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
22/09/2022
Trailer Chi tiết Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa

Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 12:25
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 12:25
Đặt vé
 • RẠP BÀ RỊA:
 • 12:25

Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 19:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 19:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 19:30
Đặt vé
 • RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
 • 13:30
 • 19:30

You’ll need the correct port handler for custom writes. The write handlers are special to perform custom writing. They may print professional term paper writers with brackets or angle , depending on which display mode they’re using. If you’d rather not use the recursive printing, make use of a string or pipe. They will each return the results from the print but only to the destination port.

Viết nhận xét & đánh giá phim

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *