Kang Ha-neul

Tiểu sử

Đóng phim

Tên bộ phim Ngày khởi chiếu